Khám phá đời sống

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2022 – 2023 (Sách mới)

đề toán cuối kì 2 lớp 10

Đề thi cuối kì 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 tuyển chọn 18 đề kiểm tra cuối kì 2 có đáp án chi tiết và bảng ma trận đề thi.

TOP 18 Đề thi học kì 2 Toán 10 được xây dựng với cấu trúc đề rất đa dạng, bám sát nội dung chương trình học trong sách giáo khoa lớp 10 tập 2 Cánh diều, Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống. Đề kiểm tra học kì 2 Toán 10 sẽ giúp các em rèn luyện những kĩ năng cần thiết và bổ sung những kiến thức chưa nắm vững để chuẩn bị kiến thức thật tốt. Đồng thời đây là tư liệu hữu ích cho các thầy giáo, cô giáo và các bậc phụ huynh giúp cho con em học tập tốt hơn. Bên cạnh đó các bạn xem thêm bộ đề thi học kì 2 môn Ngữ văn 10, bộ đề thi học kì 2 Tiếng Anh 10.

Đề thi học kì 2 Toán 10 Kết nối tri thức

Đề thi học kì 2 Toán 10

SỞ GD&ĐT ……..

TRƯỜNG THPT……………..

(Đề thi gồm có 03 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2022-2023

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 câu – 7,0 điểm).

Câu 1. Xét hai đại lượng x,y phụ thuộc vào nhau theo các hệ thức dưới đây. Trường hợp nào thì y là hàm số của x

A. y = 2x – 1.

C. {y^2} = x.

D. {y^2} = {x^2} + 1.

Câu 2. Tập xác định D của hàm số fleft( x right) = sqrt {2 - x} + frac{1}{{sqrt {x - 1} }}

A. D = left( {1;{rm{ }}2} right].

Câu 3. Trục đối xứng của đồ thị hàm số là đường thẳng nào dưới đây?

Câu 4. Biết đồ thị hàm số m đi qua điểm A( – 1;4). Tính m.

A. m = 6.

B. m = 7.

C. m = – 25.

D. m = 5.

Câu 5. Cho tam thức bậc hai . Điều kiện cần và đủ để là

0end{array} right..” width=”89″ height=”43″ data-type=”0″ data-latex=”A. left{ begin{array}{l}a < 0\Delta > 0end{array} right..” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=A.%20%5Cleft%5C%7B%20%5Cbegin%7Barray%7D%7Bl%7Da%20%3C%200%5C%5C%5CDelta%C2%A0%20%3E%200%5Cend%7Barray%7D%20%5Cright..”>

Câu 6. Tập nghiệm S của bất phương trình là

Câu 7. Phương trình có một nghiệm là

A. x = 3.

B. x = 2.

C. x = 1.

D. x = – 1.

Câu 8. Phương trình có bao nhiêu nghiệm?

A. 0.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Câu 9. Trong mặt phẳng toạ độ, cho đường thẳng d có phương trình . Tọa độ một véctơ chỉ phương của đường thẳng d là

Câu 10.Phương trình nào là phương trình tổng quát của đường thẳng?

D. 2x – y – 1 = 0.

Câu 11.Trong mặt phẳng toạ độ, cho tam giác ABC có A(1;1),B(0;2),C( – 2;6). Viết phương trình tổng quát của trung tuyến AM.

A. 3x – 2y – 1 = 0.

B. 3x – 2y + 11 = 0.

C. 3x + 2y – 5 = 0.

D. 3x + 2y + 5 = 0.

Câu 12.Trong mặt phẳng toạ độ, cho đường thẳng d có phương trình 2x + y – 5 = 0. Đường thẳng d song song với đường thẳng có phương trình nào dưới đây?

A. x – 2y – 5 = 0.

B. – 2x – y + 5 = 0.

C. 2x + y + 5 = 0.

D. x – 2y + 5 = 0.

Câu 13.Trong mặt phẳng toạ độ, cho hai đường thẳng . Khi đó góc giữa hai đường thẳng được xác định thông qua công thức

Câu 14.Tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

Câu 15.Trong mặt phẳng tọa độ, phương trình nào sau đây là phương trình của một đường tròn?

Câu 16.Tìm tọa độ tâm I và tính bán kính R của đường tròn

Câu 17.Trong mặt phẳng tọa độ, cho điểm và đường thẳng . Đường tròn tâm I và tiếp xúc với đường thẳng có phương trình

Câu 18.Cho đường tròn Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại điểm

A. y – 5 = 0.

B. y + 5 = 0.

C. x – 1 = 0.

D. x – y – 6 = 0.

Câu 19.Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình chính tắc của hyperbol?

Câu 20.Phương trình chính tắc của left( E right) có độ dài trục lớn bằng 6, trục nhỏ bằng 4 là

Câu 21.Một tổ có 7 học sinh nữ và 5 học sinh nam. Có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên một học sinh của tổ đó đi trực nhật?

A. 35.

B. 7.

C. 5.

D. 12.

Câu 22.Bạn An có 3 kiểu mặt đồng hồ đeo tay và 2 kiểu dây. Hỏi An có bao nhiêu cách chọn một chiếc đồng hồ gồm một mặt và một dây?

A. 5.

B. 3.

C. 12.

D. 6.

Câu 23.Từ các chữ số 1;2;3;5;6;9 lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 4 chữ số đôi một khác nhau?

A. 432.

B. 120.

C. 240.

D. 180.

Câu 24.Cho hai số tự nhiên k,,,n thỏa mãn 1 le k le n. Số chỉnh hợp chập k của n phần tử là

Câu 25.Một tổ học sinh có 7 nam và 3 nữ. Trong giờ học thể dục thầy giáo yêu cầu tổ xếp thành một hàng dọc. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp?

A. 3!.

B. 3!.4!.

C. 10!.

D. 7!.

Câu 26.Số tập con có 9 phần tử của tập hợp có 15 phần tử là

B. 5004.

C. 5005.

Câu 27.Tổ một của lớp 11/3 có 8 học sinh trong đó có bạn Nam. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 4 học sinh trực lớp trong đó phải có Nam?

A. 35.

B. 56.

C. 70.

D. 210.

Câu 28.Tổ 1 lớp 11/3 có 6 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn ra 4 học sinh của tổ 1 để lao động vệ sinh cùng cả trường. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 4 học sinh trong đó có ít nhất một học sinh nam?

A. 600.

B. 25.

C. 325.

D. 30.

Câu 29.Trong khai triển nhị thức Newton của có bao nhiêu số hạng?

A. 6.

B. 3.

C. 5.

D. 4.

Câu 30.Tung ngẫu nhiên 1 đồng xu cân đối và đồng chất 2 lần. Số phần tử của không gian mẫu bằng

A.4.

B.8.

C.2.

D.36.

Câu 31.Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất để mặt có số chấm chẵn xuất hiện là

A. 1.

Câu 32.Một lớp có 20 học sinh nam và 18 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh. Tính xác suất chọn được 1 học sinh nữ.

Câu 33.Gieo 1 con súc sắc 2 lần. Xác suất của biến cố A sao cho tổng số chấm xuất hiện trong 2 lần gieo không nhỏ hơn 8 là

Câu 34.Trên kệ có 5 quyển sách toán, 3 quyển sách lý và 4 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển. Xác suất để 3 quyển lấy ra có ít nhất 1 quyển sách toán là

Câu 35.Có 2 cái hộp: Hộp thứ nhất có 5 bi xanh và 4 bi đỏ; hộp thứ hai có 4 bi xanh và 3 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên cùng một lúc mỗi hộp 2 bi. Tính xác suất để lấy được đúng 1 bi xanh.

II. TỰ LUẬN (04 câu – 3,0 điểm)

Câu 36. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số xác định trên khoảng

Câu 37. Trong mặt phẳng tọa độ, cho hai điểm A(4; – 1);B( – 2;5). Viết phương trình đường tròn đường kính AB.

Câu 38. Một nhóm có 9 học sinh gồm 6 học sinh nam (trong đó có Hiệp) và 3 học sinh nữ. Xếp 9 học sinh đó thành một hàng ngang. Tính xác suất để Hiệp không đứng cạnh bạn nữ nào.

Câu 39. Trong mặt phẳng tọa độ, cho hình chữ nhật ABCD biết BC có phương trình 6x – 7y + 32 = 0, hình chiếu vuông góc của A lên BD là và đường thẳng BD đi qua điểm Tìm tọa độ điểm A.

Đáp án đề thi học kì 2 Toán 10

1A2A3A4D5B6A7C8B9A10D11C12C13B14A15B16D17C18A19D20C21D22D23B24C25C26C27A28C29C30A31B32C33C34D35D

II. TỰ LUẬN (04 câu – 3,0 điểm)

Câu 36.

+ Hàm số xác định khi

tập xác định của hàm số

+ Hàm số xác định trên khoảng khi

Câu 37.

+ Gọi I là trung điểm

+ Đường tròn đường kính AB có tâm , bán kính nên có phương trình:

Câu 38.

Số phần tử của không gian mẫu là:

Gọi A là biến cố: “Hiệp không đứng cạnh bạn nữ nào”.

Có 2 trường hợp:

* Trường hợp 1: Hiệp đứng đầu hoặc cuối hàng.

+ Xếp chỗ ngồi cho Hiệp, có 2 cách.

+ Chọn 3 chỗ từ 7 chỗ không kề với Hiệp và xếp cho 3 bạn nữ, có cách.

+ Xếp chỗ ngồi cho 5 bạn nam còn lại, có 5! cách.

Suy ra trường hợp 1 có: cách xếp.

* Trường hợp 2: Hiệp không đứng đầu hoặc cuối hàng.

+ Xếp chỗ ngồi cho Hiệp, có 7 cách.

+ Chọn 3 chỗ từ 6 chỗ không kề với Hiệp và xếp cho 3 bạn nữ, có cách.

+ Xếp chỗ ngồi cho 5 bạn nam còn lại, có 5! cách.

Suy ra trường hợp 2 có cách xếp.

Khi đó, ta có số phần tử biến cố A:

Vậy xác suất cần tính:

Câu 39.

+ Đường thẳng BD đi qua 2 điểm H,K nên nhận vectơ làm vectơ chỉ phương

có 1 vectơ pháp tuyến nên BD có phương trình x – 4y + 11 = 0.

+ tọa độ điểm B là nghiệm của hệ phương trình

Suy ra

+ Đường thẳng AB vuông góc với BC nên AB có dạng 7x + 6y + c = 0.

AB đi qua điểm

Vậy AB có phương trình 7x + 6y + 9 = 0

+ Đường thẳng AK đi qua điểm K và vuông góc với BD nên có phương trình 4x + y – 7 = 0.

Đề thi học kì 2 Toán 10 Cánh diều

Đề thi học kì 2 môn Toán 10

SỞ GD&ĐT ……..

TRƯỜNG THPT……………..

(Đề thi gồm có 03 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2022-2023

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Đề bài

I – PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM)

Câu 1. Tung một đồng xu bốn lần liên tiếp và ghi lại kết quả. Số kết quả có thể xảy ra là

A. 8.

B. 16.

C. 2.

D. 4.

Câu 2. Từ các chữ số 2;3,4; 9. Lập ra các số có bốn chữ số khác nhau, số các số lập được là

A. 120.

B. 240.

C. 24.

D. 12.

Câu 3. Số tập con gồm 4 phần tử khác nhau của một tập hợp gồm 7 phần tử là

D. 7.

Câu 4. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Câu 5. Trong khai triển nhị thức với có tất cả 6 số hạng. Giá trị của n là

A. 11.

B. 12.

C. 25.

D. 10.

Câu 6. Hãy viết số quy tròn của số gần đúng a = 17658, biết

A. 17700.

B. 17800.

C. 17500.

D. 17600.

Câu 7. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng công bố số lượng ca nhiễm dương tính tính từ 12 giờ ngày 17/08/2021 đến 12 giờ ngày 18/08/2021 tại các quận Sơn Trà, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn và huyện Hoà Vang lần lượt như sau: 17; 24,7;23;39;19;5. Trung vị của mẫu số liệu trên là bao nhiêu?

A. 5.

B. 17.

C. 19.

D. 24.

Câu 8. Năng suất lúa hè thu (tạ/ha) năm 1998 của 31 tỉnh thành ở Việt Nam được thống kê trong bảng sau

Năng suất lúa (tạ/ha)

25

30

35

40

45

Tần số

4

7

9

6

5

Hãy tính khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên.

A. 40.

B. 20.

C. 61.

D. 1.

Câu 9. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau.

A. Phương sai luôn là một số không âm.

B. Phương sai là bình phương của độ lệch chuẩn.

C. Phương sai càng lớn thì độ phân tán so với số trung bình cộng càng lớn.

D. Phương sai luôn lớn hơn độ lệch chuẩn.

Câu 10. Số phần tử của không gian mẫu các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của một xúc xắc sau 4 lần gieo liên tiếp là

A. 36.

B. 24.

C. 216.

D. 1296.

Câu 11. Gọi G là biến cố tổng số chấm bằng 8 khi gieo một xúc xắc hai lần liên tiếp. Số phần tử của G là

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 7.

Câu 12. Gieo một đồng xu và một con xúc xắc. Số phần tử của không gian mẫu là

A. 24.

B. 12.

C. 8.

D. 6.

Câu 13. Cho A là một biến cố liên quan đến phép thử T. Mệnh đề nào sau đây đúng?

là số dương.

là số nhỏ hơn 1.

Câu 14. Cho phép thử với không gian mẫu . Đâu không phải cặp biến cố đối nhau?

Câu 15. Cho M = (3;4) và N(5; – 2). Tọa độ của vectơ là

D. left( {8;,2} right).

Câu 16. Cho và Tọa độ của vectơ là

Câu 17. Đường trung trực của đoạn AB với A(5; 2) và B(3,0) có phương trình là

A. x + y + 5 = 0.

B. x + y + 7 = 0.

C. x + y – 7 = 0.

D. x + y – 5 = 0.

Câu 18. Trong mặt phẳng, cho hai đường thẳng lần lượt có phương trình tổng quát 9x + 4y – 3 = 0 và 4x – 9y + 6 = 0. Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng .

A. Song song.

B. Vuông góc.

C. Cắt nhau.

D. Trùng nhau.

Câu 19. Trong mặt phẳng , đường tròn C có tâm I(2; – 3) và đi qua gốc tọa độ có phương trình là

Câu 20. Đường tròn có tâm I và bán kính lần lượt là

Câu 21. Trong mặt phẳng cho elip có phương trình chính tắc . Tính tỉ số giữa tiêu cự và độ dài trục lớn elip

Câu 22. Cho elip có độ dài trục lớn bằng 12, độ dài trục bé bằng tiêu cự. Phương trình chính tắc của là:

Câu 23. Số 253,125, 000 có bao nhiêu ước số tự nhiên?

A. 160.

B. 240.

C. 180.

D. 120.

Câu 24. Trong một trường có 4 học sinh giỏi lớp 12; 3 học sinh giỏi lớp 11; 5 học sinh giỏi lớp 10. Cần chọn 5 học sinh giỏi để tham gia một cuộc thi với trường khác sao cho khối 12 có 3 em và mỗi khối 10, 11 có đúng 1 em. Số các cách chọn là

A. 60.

B. 180.

C. 330.

D. 4.

Câu 25. Từ danh sách gồm 9 học sinh của lớp 10A1, cần bầu ra các ban cán sự lớp gồm một lớp trưởng, hai lớp phó và một bí thư. Có bao nhiêu khả năng cho kết quả bầu ban cán sự này?

A. 126.

B. 3024.

C. 84.

D. 6561.

Câu 26. Hệ số của trong khai triển của là

A. 400.

B. – 32.

C. 3125.

D. – 6250.

Câu 27. Tiến hành đo huyết áp của 8 người. Ta thu được kết quả sau:

77 105 117 84 96 72 105 124

Tứ phân vị của mẫu số liệu trên là

Câu 28. Sản lượng vải thiều (tạ) thu hoạch được của 20 hộ gia đình được ghi lại như sau:

1513151213121515141414181712121416141815

Phương sai là

A. 3,4. B. 1,84. C. 1,8. D. 3,24.

Câu 29. Gieo hai con xúc xắc. Xác suất để tổng số chấm trên hai mặt xúc xắc chia hết cho 3 là

Câu 30. Trên giá sách có 4 quyển sách Toán, 2 quyển sách Lí và 3 quyển sách Hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất để 3 quyển lấy ra có ít nhất 1 quyển sách Toán.

Câu 31. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho vuông tại A có và . Tìm tọa độ điểm H là chân đường cao kẻ từ đỉnh A của , biết AB = 3, AC = 4:

Câu 32. Cho với và . Phương trình trung tuyến AM của là

A. x + 4y + 13 = 0.

B. x + 4y – 13 = 0.

C. 4x – y + 18 = 0.

D. 4x – y – 18 = 0.

Câu 33. Trong mặt phẳng , cho đường thẳng d song song với đường thẳng và cắt tại sao cho . Tính khoảng cách từ gốc tọa độ đến .

Câu 34. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn , biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d:4x – 3y + 6 = 0.

A. 4x – 3y + 10 = 0 hoặc 4x – 3y – 30 = 0.

B. 4x – 3y – 10 = 0 hoặc 4x – 3y + 30 = 0.

C. 4x – 3y + 10 = 0 hoặc 4x – 3y + 30 = 0.

D. 4x – 3y – 10 = 0 hoặc 4x – 3y – 30 = 0.

Câu 35. Trong mặt phẳng , cho elip và điểm . Hai điểm , thuộc thỏa mãn , đối xứng nhau qua trục hoành và tam giác là tam giác đều. Tính độ dài đoạn thẳng.

A. 10, 11.

B. 1.

C. 60.

D. 180.

II – PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)

Câu 1: (1,0 điểm) Thời gian chạy 50m của 20 học sinh được ghi lại trong bảng sau:

Thời gian (giây)

8,3

8,4

8,5

8,7

8,8

Tần số

2

3

9

5

1

Tìm độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đã cho.

Câu 2: (1,0 điểm) Cho x là số thực dương. Tìm số hạng chứa x trong khai triển

Câu 3: (0,5 điểm) Trong mặt phẳng cho đường tròn Lập phương trình tiếp tuyến của đường tròn biết tiếp tuyến tạo với một góc bằng

Câu 4: (0,5 điểm) Tìm số tự nhiên n thỏa mãn

Đáp án đề thi học kì 2 Toán 10

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 câu – 7,0 điểm).

1B2C3B4D5D6A7C8B9D10D11B12B13B14D15C16C17D18B19B20B21D22B23C24A25B26B27A28D29A30A31B32B33A34A35D

II – PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)

Câu 1: (1,0 điểm) Thời gian chạy 50m của 20 học sinh được ghi lại trong bảng sau:

Thời gian (giây)

8,3

8,4

8,5

8,7

8,8

Tần số

2

3

9

5

1

Tìm độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đã cho.

Lời giải

Ta có:

Phương sai là:

Độ lệch chuẩn là:

Câu 2: (1,0 điểm) Cho x là số thực dương. Tìm số hạng chứa x trong khai triển

Lời giải

Ta có:

Vậy số hạng chứa x trong khai triển là 24x.

Câu 3: (0,5 điểm) Trong mặt phẳng , cho đường tròn . Lập phương trình tiếp tuyến của đường tròn biết tiếp tuyến tạo với một góc bằng

Lời giải

Đường tròn có tâm và bán kính

Giả sử tiếp điểm là , khi đó phương trình tiếp tuyến có dạng:

Đường thẳng tạo với một góc bằng khi và chỉ khi

Giải hệ phương trình tạo bởi

Giải hệ phương trình tạo bởi

Với , thay vào ta được tiếp tuyến

Với , thay vào ta được tiếp tuyến

Với thay vào ta được tiếp tuyến

Với , thay vào ta được tiếp tuyến

Vậy có bốn tiếp tuyến tới thỏa mãn điều kiện đề bài.

Câu 4: (0,5 điểm) Tìm số tự nhiên n thỏa mãn

Lời giải

Điều kiện:

Ta có:

Vậy n = 6.

Đề thi học kì 2 Toán 10 Chân trời sáng tạo

Đề thi học kì 2 Toán 10

SỞ GD&ĐT ……..

TRƯỜNG THPT……………..

(Đề thi gồm có 03 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2022-2023

Môn: Toán 10

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

I. TRẮC NGHIỆM (35 câu – 7,0 điểm)

Câu 1: Tìm m để hàm số đồng biến trên R

frac{1}{2}.” width=”76″ height=”36″ data-type=”0″ data-latex=”A. m > frac{1}{2}.” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=A.%20m%20%3E%20%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7D.”>

– frac{1}{2}.” width=”90″ height=”36″ data-type=”0″ data-latex=”D. m > – frac{1}{2}.” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=D.%20m%20%3E%C2%A0%20-%20%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7D.”>

Câu 2: Tập xác định của hàm số là

Câu 3: Parabol có tọa độ đỉnh I là:

Câu 4: Tìm parabol , biết rằng parabol có trục đối xứng x = – 3?

Câu 5: Cho tam thức bậc hai . Tìm x để

Câu 6: Cho tam thức bậc hai và a là số thực lớn hơn 3. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

0.” width=”90″ height=”20″ data-type=”0″ data-latex=”D. fleft( a right) > 0.” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=D.%20f%5Cleft(%20a%20%5Cright)%20%3E%200.”>

Câu 7: Giải phương trình

A. x = 4.

D. x = 6.

Câu 8: Số nghiệm nguyên âm của phương trình: là

A. 3.

B. 2.

C. 0.

D. 1.

Câu 9: Cho đường thẳng . Vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của ?

Câu 10: Đường thẳng đi qua , nhận làm véctơ pháp tuyến có phương trình là:

A. -x + 2y-4 = 0.

B. x-2y + 5 = 0.

C. x-2y-4 = 0.

D. x + y + 4 = 0.

Câu 11: Cho đường thẳng d: x – 2y + 1 = 0. Nếu đường thẳng Delta qua điểm và song song với d thì có phương trình:

A. x – 2y – 3 = 0.

B. x – 2y + 5 = 0.

C. x – 2y + 3 = 0.

D. x + 2y + 1 = 0.

Câu 12: Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng là:

B. 2.

Câu 13: Tính góc giữa hai đường thẳng: 3x + y – 1 = 0 và 4x – 2y – 4 = 0.

Câu 14: Tìm điểm M trên trục Ox sao cho nó cách đều hai đường thẳng:

Câu 15: Đường tròn tâm và bán kính R có dạng:

.

Câu 16: Đường tròn có bán kính bằng bao nhiêu?

A. 6.

B. 2.

C. 36.

Câu 17: Phương trình tiếp tuyến d của đường tròn tại điểm là:

A. d: – y + 1 = 0.

B. d: 4x + 3y + 14 = 0.

C. d: 3x – 4y – 2 = 0.

D. d: 4x + 3y – 11 = 0.

Câu 18: Với những giá trị nào của m thì đường thẳng tiếp xúc với đường tròn

A. m = – 3.

B. m = 3 và m = – 3.

C. m = 3.

D. m = 15 và m = – 15.

Câu 19: Phương trình của đường Elip có dạng chính tắc là

Câu 20: Phương trình chính tắc của parabol có tiêu điểm là

Câu 21: Bạn An có 4 chiếc mũ khác nhau và 3 áo khoác khác nhau để sử dụng khi đi học. Hỏi bạn An có bao nhiêu cách chọn 1 chiếc mũ và 1 áo khoác để sử dụng khi đi học?

A. 12.

B. 7.

C. 1.

D. 3.

Câu 22: Từ tập lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có hai chữ số.

A. 5.

B. 25.

C. 8.

D. 10.

Câu 23: Có 3 bông hoa trắng, 2 bông hoa đỏ và 4 bông hoa tím. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 2 bông hoa có màu khác nhau.

A. 26.

B. 36.

C. 24.

D. 9.

Câu 24: Có bao nhiêu cách xếp 4 lá thư khác nhau vào 4 chiếc phong bì khác nhau (mỗi lá thư là một phong bì)?

A. 12.

B. 4!.

D. 3!.

Câu 25: Có bao nhiêu cách xếp khác nhau cho 4 người ngồi vào 6 chỗ trên một bàn dài?

A. 15.

B. 720.

C. 30.

D. 360.

Câu 26: Cho 15 điểm trên cùng một mặt phẳng sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng. Có bao nhiêu tam giác có cả ba đỉnh là 3 trong số 15 điểm đã cho?

A. 3375.

B. 2730.

C. 455.

D. 45.

Câu 27: Cho tập hợp . Từ tập hợp A lập được bao nhiêu số có năm chữ số đôi một khác nhau và luôn có mặt chữ số 2.

A. 4200.

B. 175.

C. 8400.

D. 6720.

Câu 28: Có bao nhiêu cách xếp 5 sách Văn khác nhau và 7 sách Toán khác nhau trên một kệ sách dài nếu các sách Văn phải xếp kề nhau?

A. 2.5!.7!.

B. 5!.8!.

C. 12!.

D. 5!.7!.

Câu 29: Trong khai triển của nhị thức {left( {3{x^2} – y} right)^4}chứa số hạng 54{x^4}{y^k} thì giá trị của k là

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Câu 30: Gieo một đồng tiền liên tiếp 2 lần. Số phần tử của không gian mẫu nleft( Omega right) là

A. 8.

B. 1.

C. 2.

D. 4.

Câu 31: Gieo một đồng tiền và một con súc sắc. Số phần tử của không gian mẫu là

A. 12.

B. 6.

C. 8.

D. 24.

Câu 32: Cho phép thử có không gian mẫu . Các cặp biến cố không đối nhau là

Câu 33: Từ một hộp chứa ba quả cầu trắng và hai quả cầu đen lấy ngẫu nhiên hai quả. Xác suất để lấy được cả hai quả trắng là

Câu 34: Rút một lá bài từ bộ bài gồm 52 lá. Xác suất để được lá bích là

Câu 35: Có 9 chiếc thẻ được đánh số từ 1 đến 9, người ta rút ngẫu nhiên hai thẻ khác nhau. Xác suất để rút được hai thẻ mà tích hai số được đánh trên thẻ là số chẵn bằng

II. TỰ LUẬN (04 câu – 3,0 điểm)

Câu 36: Khi một quả bóng được đá lên, nó sẽ đạt đến độ cao nào đó rồi rơi xuống. Biết rằng quỹ đạo của quả bóng là một cung parabol trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oth, trong đó t là thời gian (tính bằng giây) kể từ khi quả bóng được đá lên; h là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng quả bóng được đá lên từ độ cao 1,2m. Sau đó 1 giây, nó đạt độ cao 8,5mvà 2 giây sau khi đá lên, nó đạt độ cao 6m. Hỏi sau bao lâu thì quả bóng sẽ chạm đất kể từ khi được đá lên (tính chính xác đến hàng phần trăm)?

Câu 37: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông cân tại A có phương trình đường thẳng AB là 2x – y – 5 = 0, điểm nằm trên đường thẳng BC. Phương trình đường thẳng BC là

Câu 38: Gia chủ có một miếng đất có hình Elip với độ dài trục lớn bằng , độ dài trục nhỏ bằng . Gia chủ muốn trồng hoa thành hình tam giác cân OAB (tham khảo hình vẽ) với điểm O là tâm của Elip, các điểm A và B thuộc đường Elip nói trên.

Diện tích trồng hoa lớn nhất bằng bao nhiêu.

Câu 39: Từ các chữ số 2,3,4,5,6,7 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6chữ số khác nhau và tổng ba chữ số đầu nhỏ hơn tổng ba chữ số sau 1 đơn vị?

– HẾT –

Đáp án đề thi học kì 2 Toán 10

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 câu – 7,0 điểm).

1D2D3A4D5B6D7A8D9B10B11A12B13D14B15B16A17D18D19A20C21A22D23A24B25D26C27A28B29A30D31A32C33D34A35A

II. TỰ LUẬN (04 câu – 3,0 điểm)

Câu 36:

Gọi phương trình của parabol quỹ đạo là

Từ giả thiết suy ra parabol đi qua các điểm và

Từ đó ta có

Vậy phương trình của parabol quỹ đạo là

Giải phương trình

ta tìm được một nghiệm dương là .

Câu 37:

Gọi là một vectơ pháp tuyến của đường thẳng BC, ta có nên suy ra

Suy ra

+/ Với a = 3b, chọn a = 3,b = 1 ta có phương trình BC là: 3x + y – 5 = 0.

+/ Với b = – 3a, chọn a = 1,b = – 3 ta có phương trình BC là: x – 3y + 5 = 0.

Câu 38:

Chọn hệ trục toạ độ như như hình vẽ.

Khi đó phương trình đường Elip là

Không mất tổng quát, ta chọn điểm A và B thuộc sao cho điểm A và B có hoành độ dương. Do tam giác OAB cân tại O suy ra A đối xứng với B qua ox.

Gọi điểm 0} right)” width=”246″ height=”20″ data-type=”0″ data-latex=”Aleft( {{x_0};{y_o}} right) Rightarrow Bleft( {{x_o}; – {y_o}} right);left( {{x_o} > 0} right)” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=A%5Cleft(%20%7B%7Bx_0%7D%3B%7By_o%7D%7D%20%5Cright)%20%5CRightarrow%20B%5Cleft(%20%7B%7Bx_o%7D%3B%20-%20%7By_o%7D%7D%20%5Cright)%3B%5Cleft(%20%7B%7Bx_o%7D%20%3E%200%7D%20%5Cright)”>

Ta có

Gọi H là trung điểm AB thì

Đẳng thức xảy ra khi

Vậy diện tích trồng hoa lớn nhất bằng

Câu 39:

Gọi số cần tìm có dạng

Theo bài ra, ta có:

Và tổng 6 chữa số

Khi đó có 3 bộ số thỏa mãn là: , ứng với mỗi bộ ba số thì tổng ba chữ số còn lại bằng 14 thỏa yêu cầu đề bài.

Vậy có tất cả 3!.3!.3 = 108 số.

Ma trận đề thi học kì 2 Toán 10

Lưu ý:

– Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

– Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao tô màu xanh lá là các câu hỏi tự luận.

– Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,2 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.

– 1* là một ý trong một câu hỏi tự luận.

Back to top button