Khám phá đời sống

TOP 8 Đề thi kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2022 – 2023 theo Thông tư 22

De thi toán lớp 5 cuối kì 2 năm 2020

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2022 – 2023 gồm 8 đề thi, có đáp án, hướng dẫn chấm và bảng ma trận 4 mức độ theo Thông tư 22, giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng đề thi học kì 2 cho học sinh của mình.

Với 8 đề thi học kì 2 môn Toán 5, còn giúp các em luyện giải đề, biết cách phân bổ thời gian cho hợp lý để ôn thi học kì 2 năm 2022 – 2023 đạt kết quả cao. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt, Lịch sử – Địa lý, Khoa học. Chi tiết mời thầy cô và các em tải miễn phí:

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông tư 22 – Đề 1

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Trường Tiểu học:………………………….PHIẾU KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌCNăm học 2022 – 2023Môn: Toán – Lớp 5Thời gian làm bài: 40 phút

PHẦN I. Trắc nghiệm

Câu 1. (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng :

Tỉ số phần trăm của 9,25 và 50 là : Mức 1

A. 0,185% B. 1,85% C. 18,5% D. 185%

Câu 2. ( 1,0 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm : Mức 2

a) Trong bảng đơn vị đo thể tích; đơn vị lớn gấp ……………………………………………….đơn bị bé và đơn vị bé …………………………………………………………….đơn vị lớn.

b) 950m3 = ………………………………………lít. ;

9dm3 = ………………………………. m3 .

Câu 3. (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng :

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 15dm và chiều cao 9dm là: Mức 2

A. 8,1 m2

B. 9,1 m2

C. 17,1m2

D. 18,1m2

Câu 4. (0,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : Mức 1

a) Muốn chia số thập phân cho 10; 100; 1000,… ta chỉ cần chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải 1; 2; 3 chữ số.☐

b) 75,6 : 4,8 + 75,6 : 3,2 = 75,6 : ( 4,8 + 3,2)☐

Câu 5. (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: Mức 1

Một mặt bàn hình tròn có bán kính 0,6m thì diện tích của nó là:

A. 11,304m2

B. 113,04m2

C. 3,768m2

D. 1,1304m2

Câu 6. (1 điểm) Nối các phép tính ở cột A với kết quả đúng ở cột B: Mức 3

Câu 7. (1,0 điểm)Khoảng thời gian từ 8 giờ 20 phút đến 9 giờ kém 10 phút là ST – Mức 4

Đáp án:…………………………………………………………………………………………………………………….

PHẦN II. Trình bày bài giải các bài toán sau

Câu 8. (2,0 điểm) Tính (Mức 2)

a) 6 năm 4 tháng + 4 năm 7 tháng

c) 17 phút 8 giây × 8

b) 41 giờ 32 phút – 22 giờ 35 phút

d) 2 giờ 25 phút : 5

Câu 9. (2 điểm) Một người đi xe đạp trong 3 giờ, giờ thứ nhất đi được 12km, giờ thứ hai đi được 18km, giờ thứ ba đi được quãng đường bằng nửa quãng đường đi trong hai giờ đầu. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét? (Dạng Bài 1 SGK/Tr170 – Mức 3)

Câu 10. (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất. (Sưu tầm – Mức 4)

2,25 × 0,5 + 2,25 : 2 + 3,75

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

PHẦN I. Trắc nghiệm

Câu 1. (0,5 điểm) C. Khoanh đúng được 0,5 điểm.

Câu 2. (1 điểm) Điền đúng mỗi phần 0,25 điểm.

Câu 3. (0,5 điểm) C. Khoanh đúng được 0,5 điểm.

Câu 4. (0,5 điểm) Điền đúng mỗi phần 0,25 điểm.

Câu 5. (0,5 điểm) A. Khoanh đúng được 0,5 điểm.

Câu 6. (1,0 điểm) Nối đúng mỗi phần được 0,25 điểm

Câu 7. (1,0 điểm) Điền đáp án đúng được 1 điểm.

PHẦN II. Trình bày bài giải các bài toán sau

Câu 8. (2,0 điểm) Tính đúng mỗi phép tính 0,5 điểm

Câu 9. (2,0 điểm)

Bài giải

Giờ thứ ba người đó đi được quãng đường là:

(12 + 18 ) : 2 = 15 (km)

Trung bình mỗi giờ người đó đi được là:

(12 + 18 + 15) : 3 = 15 (km)

Đáp số: 15 km.

Câu 10. (1,0 điểm)

2,25 × 0,5 + 2,25 : 2 + 3,75

= 2,25 × 0,5 + 2,25 × + 3,75 (0,25 điểm)

= 2,25 × (0,5 + ) + 3,75 (0,25 điểm)

= 2,25 + 3,75 (0,25 điểm)

= 6 (0,25 điểm)

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Số học : Phân số, số thập phân và các phép tính, tỉ số %

Số câu

1

1

1

1

2

Số điểm

0,5

2,0

1,0

0,5

3,0

2. Đại lượng và đo đại lượng: Độ dài, khối lượng, thời gian, diện tích, thể tích

2

2

1

5

1,5

1,0

1,0

3,5

3. Yếu tố hình học:Chu vi, diện tích, thể tích các hình đã học.

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

4. Giải toán: Giải bài toán về chuyển động đều;

1

1

2,0

2,0

Tổng

Số câu

3

2

1

1

1

1

1

7

3

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

5,0

5,0

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông tư 22 – Đề 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

TRƯỜNG TIỂU HỌC……..Họ và tên:…………………………Lớp: …………………………..………

Ngày …… tháng …… năm 2023BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂMMÔN: TOÁN – LỚP 5NĂM HỌC: 2022-2023Thời gian: 45 phút (không kể phát đề)

Phần I. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời hoặc đáp án đúng hoặc điền từ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm(5 điểm)

Câu 1: (Mức 1) Số bé nhất trong các số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là: (1 điểm)

A. 3,505

B. 3,050

C. 3,005

D. 3,055

Câu 2: (Mức 2).Trung bình một người thợ làm một sản phẩm hết 1giờ 30 phút. Người đó làm 5 sản phẩm mất bao lâu?: (1điểm)

A. 7 giờ 30 phút

B. 7 giờ 50 phút

C. 6 giờ 50 phút

D. 6 giờ 15 phút

Câu 3: (Mức 2). Có bao nhiêu số thập phân ở giữa 0,5 và 0,6: (0,5 điểm)

A. Không có số nào

B. Rất nhiều số

C. 9 số

D. 1 số

Câu 4: (Mức 1)Một nhóm thợ gặt lúa, buổi sáng nhóm thợ đó gặt được diện tích thửa ruộng. Buổi chiều nhóm thợ đó gặt được diện tích thửa ruộng. Hỏi cả ngày hôm đó họ gặt được số phần diện tích thửa ruộng là:

A. diện tích thửa ruộng

B. diện tích thửa ruộng

C. diện tích thửa ruộng

D. diện tích thửa ruộng

Câu 5: (Mức 1) Tìm một số biết 20 % của nó là 16. Số đó là: (1 điểm)

A. 0,8

B. 8

C. 80

D. 800

Câu 6: ( Mức 3) Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương đó là: ( 0,5 điểm )

A. 27 dm3

B. 2700 cm3

C. 54 dm3

D. 270 cm3

Phần II. Tự luận (5 điểm)

Câu 7 ( Mức 1). (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 0,48 m2= …… cm2

b. 0,2 kg = …… g

c. 5628 dm3 = ……m3

d. 3 giờ 6 phút = ….giờ

Câu 8 (Mức 1). (2 điểm).

a) Tính:

b) Đặt tính và tính:

Câu 9 (Mức 3). (2 điểm) Quãng đường AB dài 180 km. Lúc 7 giờ 30 phút, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54 km/giờ, cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi:

a. Sau mấy giờ hai xe gặp nhau?

b. Chỗ 2 xe gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 10. (Mức 4) Tính bằng cách nhanh nhất: (0,5đ)

1giờ 45phút + 105phút + 1,75giờ x 8

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

PHẦN I: (5 điểm)

Câu123456Đáp ánCABDCAĐiểm110,5110,5

PHẦN II: Tự luận (5 điểm)

Câu 7: (1 điểm) Mỗi ý đúng ghi 0,25 điểm

a. 0,48 m2 = 4800 cm2

b. 0,2 kg = 200 g

c. 5628 dm3 = 5,628 m3

d. 3 giờ 6 phút = 3,1.giờ

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính ghi 0,5 điểm

Bài 9: 1,5 điểm Giải

Tổng hai vận tốc là:

36 + 54 = 90 (km/ giờ)

Hai người gặp nhau sau:

180 : 90 = 2 (giờ)

Chỗ gặp nhau cách A số km là:

54 x 2 = 108 (km)

Đáp số:

a) 9 giờ 30 phút

b) 108 km 0,25 điểm

Câu 10. 0,5 điểm

1giờ 45phút + 105phút + 1,75giờ x 8 = 1,75 giờ + 1,75 giờ + 1,75 giờ x 8

= 1,75 giờ x 1+ 1,75 giờ x 1 + 1,75 giờ x 8

= 1,75 giờ x (1 + 1 + 8)

= 1,75 giờ x 10

= 17,5 giờ

(HS tính đúng nhưng không thuận tiện trừ 0,25 điểm ; nếu làm cách khác đúng thì cho điểm tương đương)

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Mạch kiến thứcSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4TổngSố họcSố câu4116Câu số1, 4, 5, 8310Số điểm50,5 0,56Đại lượng và đo đại lượngSố câu1113Câu số729Số điểm111,53,5Yếu tố hình họcSố câu11Câu số6Số điểm 0,50,5TổngSố câu522110Số điểm61,520,510

>> Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Back to top button