Khám phá đời sống

Đề thi Toán lớp 1 năm 2022 – 2023 có đáp án (sách mới) – vietjack.me

đề thi toán học kì 1 lớp 1

Đề thi Toán lớp 1 năm 2022 – 2023 có đáp án (sách mới)

Bộ đề thi Toán lớp 1 – Kết nối tri thức

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Kết nối tri thức năm 2022 – 2023 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối tri thức năm 2022 – 2023 có đáp án

Xem đề thi

Bộ đề thi Toán lớp 1 – Chân trời sáng tạo

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2022 – 2023 có đáp án

Xem đề thi

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2022 – 2023 có đáp án

Xem đề thi

Bộ đề thi Toán lớp 1 – Cánh diều

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2022 – 2023 có đáp án

Xem chi tiết

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2022 – 2023 có đáp án

Xem chi tiết

Đề thi Giữa học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2022 – 2023 có đáp án

Xem chi tiết

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2022 – 2023 có đáp án

Xem chi tiết

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án hay nhất – Kết nối tri thức

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Môn: Toán lớp 1 – Kết nối tri thức

Thời gian làm bài: 30 phút

(Đề số 1)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Số tự nhiên lớn nhất có một chữ số là

A. 9

B. 6

C. 2

D. 8

Câu 2. Dãy số nào được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn?

A. 4, 7, 3, 8

B. 3, 4, 7, 8

C. 8, 7, 4, 3

D. 7, 8, 3, 4

Câu 3. Số 1 lớn hơn số nào trong các số sau?

A. 0

B. 2

C. 3

D. 10

Câu 4. Kết quả của phép tính 5 + 4 – 2 là

A. 10

B. 9

C. 8

D. 7

Câu 5. Cho phép tính: 10 – 4 … 8

Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm là

A. >

B. <

C. =

D. +

Câu 6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 9 – … = 7

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7. Tính:

2 + 8 – 4 = ……

3 – 0 + 5 =……

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

Câu 9. Viết phép tính thích hợp

Có : 5 cái bánh

Thêm : 2 cái bánh

Có tất cả: … cái bánh

Câu 10. Điền số thích hợp vào ô trống:

+

=

6

=

6

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

A

B

A

D

B

C

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.

2 + 8 – 4 = 6

3 – 0 + 5 = 8

Câu 8.

Câu 9. Viết phép tính thích hợp

5

+

2

=

7

Có : 5 cái bánh

Thêm : 2 cái bánh

Có tất cả: … cái bánh

Câu 10. Điền số thích hợp vào ô trống:

1

+

5

=

6

8

2

=

6

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án – Chân trời sáng tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Môn: Toán lớp 1 – Chân trời sáng tạo

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề số 1)

Bài 1: Khoanh vào số thích hợp:

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Chân trời sáng tạo

Bài 2:

a) Sắp xếp các số 4, 1, 7, 2 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Sắp xếp các số 3, 6, 2, 5 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 3: Tính nhẩm:

1 + 0 = …

3 + 6 = …

8 + 1 = …

9 – 2 = …

7 – 3 = …

5 – 1 = …

Bài 4: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

6 … 3

2 … 4

7 … 7

3 – 1 … 2

6 – 0 … 4 + 1

1 + 2 … 9 8

Bài 5: Làm theo mẫu:

Mẫu:

Số

Phép tính

4, 2, 6

2 + 4 = 6

6 – 4 = 2

a) Số: 7, 3, 4

b) Số: 1, 2, 3

c) Số: 2, 9, 7

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

Bài 1: [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Chân trời sáng tạo

Bài 2:

a) Sắp xếp các số 4, 1, 7, 2 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Sắp xếp: 1; 2; 4; 7

b) Sắp xếp các số 3, 6, 2, 5 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Sắp xếp: 2; 3; 5; 6

Bài 3: Tính nhẩm:

1 + 0 = 1

3 + 6 = 9

8 + 1 = 9

9 – 2 = 8

7 – 3 = 4

5 – 1 = 4

Bài 4:

6 > 3

2 < 4

7 = 7

3 – 1 = 2

6 – 0 > 4 + 1

1 + 2 > 9 8

Bài 5:

a) Số: 7, 3, 4

3 + 4 = 7

7 – 3 = 4

b) Số: 1, 2, 3

1 + 2 = 3

3 – 1 = 2

c) Số: 2, 9, 7

2 + 7 = 9

9 – 2 = 7

Đề thi học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án – Cánh diều

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Môn: Toán lớp 1 – Cánh diều

Thời gian làm bài: 30 phút

(Đề số 1)

Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 2: Tính:

4 + 2 = ….

6 – 5 = ….

2 + 7 = ….

10 – 0 = …..

6 + 1 = ….

9 – 5 = ….

2 + 5 = ….

4 + 4 = ….

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Hình bên có:

….hình chữ nhật

….hình tròn

….hình vuông

Bài 4: Viết dấu +, – vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:

2 …. 3 = 5

7 … 4 = 3

2 …. 2 = 4

1 …. 7 = 8

9 … 2 = 7

5 …. 1 = 6

Bài 5: Nối phép tính thích hợp vào ô trống:

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

Bài 1:

TOP 30 Đề thi học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án hay nhất (ảnh 1)

Bài 2:

4 + 2 = 6 6 – 5 = 1 2 + 7 = 9 10 – 0 = 10

6 + 1 = 7 9 – 5 = 4 2 + 5 = 7 4 + 4 = 8

Back to top button