Khám phá đời sống

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại số có đáp án, cực hay (4 đề)

đề kiểm tra 1 tiết toán 7 chương 2 đại số

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại số có đáp án, cực hay (4 đề)

Để ôn luyện và làm tốt các bài kiểm tra Toán lớp 7, dưới đây là Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại số có đáp án, cực hay. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra môn Toán lớp 7.

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Trắc nghiệm – Tự luận – Đề 1)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Nếu y = k.x ( k ≠ 0 ) thì:

A. y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k

B. x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k

C. y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ k

D. x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ k

Câu 2: Nếu y = f(x) = 2x thì f(3) = ?

A. 2

B. 3

C. 6

D. 9

Câu 3: Nếu điểm A có hoành độ bằng 2, tung độ bằng 3 thì tọa độ điểm A là:

A. (3; 2)

B. (2; 3)

C. (2; 2)

D. (3; 3)

Câu 4: Điểm A(1; 2) trong mặt phẳng tọa độ Oxy thuộc góc phần tư thứ:

A. I

B. II

C. III

D. IV

Câu 5: Điểm thuộc trục tung thì có hoành độ bằng:

A. 3

B. 2

C. 1

D. 0

Câu 6: Chọn câu trả lời đầy đủ nhất trong các câu sau:

A. Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là một đường thẳng không đi qua gốc tọa độ.

B. Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là một đường cong đi qua gốc tọa độ.

C. Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) không đi qua gốc tọa độ.

D. Đồ thị hàm số y = ax (a ≠0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tìm x, y biết và 5y – 3x = 33.

Câu 2: (2 điểm). Cho biết 30 công nhân xây xong một ngôi nhà hết 90 ngày. Hỏi 15 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? (giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau)

Câu 3: (2 điểm) Cho hàm số y=4x.

a) Điểm A(2; 4) có thuộc đồ thị hàm số trên không? Vì sao?

b) Tìm tọa độ điểm B, biết B thuộc đồ thị hàm số trên và B có tung độ là 4.

Câu 4: (1 điểm) Biết rằng y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là 2 và z tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ là 3. Hỏi z và x tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch và hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm, mỗi câu đúng được 0,5 điểm).

Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án A C B A D D

Câu 1:

Chọn A (Theo định nghĩa hai đại lượng tỉ lệ thuận)

Câu 2:

Chọn C

Ta có f(3)=2.3=6.

Câu 3:

Chọn B

Câu 4:

Chọn A

Câu 5:

Chọn D

Câu 6:

Chọn D

B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1:

Câu 2:

Gọi thời gian xây ngôi nhà của 15 công nhân là x (ngày) (x ∈ N*) (0,5 điểm)

Vì số công nhân và thời gian hoàn thành là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:

15x = 90.30 ⇒ x = = 180 (TM) (1 điểm)

Vậy thời gian xây xong ngôi nhà của 15 công nhân là 180 (ngày) (0,5 điểm)

Câu 3:

(Mỗi ý 1 điểm)

a) Xét hàm số y = 4x.

Vì A(2 ; 4) nên x = 2, y = 4.

Thay x = 2, y = 4 vào y = 4x, ta có:

4 = 4.2

Suy ra 4 = 8 (vô lý)

Vậy điểm A(2; 4) không thuộc đồ thị hàm số y = 4x.

b) Vì điểm B có tung độ là 4 nên y = 4.

Thay y = 4 vào y = 4x, ta có: 4 = 4x nên x = 1.

Vậy B(1; 4)

Câu 4: (1 điểm)

Vì y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là 2 nên ta có xy = 2 ⇒ y = (1)

Vì z tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ là 3 nên zy = 3 ⇒ y = (2)

Từ (1) và (2), ta có: ⇒ z = 1,5x

Vậy z tỉ lệ thuận với x theo tỉ lệ 1,5.

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Trắc nghiệm – Tự luận – Đề 2)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất (1 điểm)

a) Cho y = , biết x = 5; y = -2 thì a = ?

A. 3

B.- 3

C. – 10

D. 10

b) Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ 0,4 thì x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ nào?

A. – 0,4

B.

C. 0,4

D.

Câu 2: Điền chữ đúng hoặc sai vào các câu sau (2 điểm)

CÂU

ĐÚNG

SAI

a) Hàm số y = -3x khi x = -2 thì y = 6.

b) Một điểm bất kì trên trục hoành có hoành độ bằng 0.

c) Một điểm bất kì trên trục tung có có hoành độ bằng 0.

d) Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là đường thẳng không đi qua gốc tọa độ.

B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2,5 điểm) Chia số 120 thành 3 phần tỉ lệ thuận với 1,5; 2; 2,5.Tìm mỗi phần đó.

Câu 2: (2 điểm). Cho biết 56 công nhân hoàn thành công việc trong 21 ngày. Hỏi cần phải tăng thêm bao nhiêu công nhân để hoàn thành công việc trong 14 ngày?(năng suất của các công nhân là như nhau)

Câu 3: (2 điểm) Cho hàm số y = a.x (a ≠ 0)

a) Biết đồ thị của hàm số trên đi qua điểm N(3; 9). Tìm hệ số a.

b) Điểm M(-2; 6) có thuộc đồ thị hàm số trên không ? vì sao?

Câu 4: (0,5 điểm) Cho N = . Tìm số nguyên x để N có giá trị nguyên

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm, mỗi câu đúng được 0,5 điểm).

Câu 1:

1 2 C C

Câu a. Chọn C

a = (-2).5 = -10

Câu b. Chọn C

Câu 2:

a b c d ĐÚNG SAI ĐÚNG SAI

Câu a. Chọn ĐÚNG

Ta có y = -3.(-2) = 6

Câu b. Chọn SAI

Điểm trên trục hoành có tung độ bằng 0.

Câu c. Chọn ĐÚNG

Câu d. Chọn SAI

Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1:

Gọi ba phần cần tìm tỉ lệ thuận với 1,5; 2; 2,5 lần lượt là x, y, z (x, y, z > 0) (0,5 điểm)

Vì x, y, z tỉ lệ thuận với 1,5; 2; 2,5 nên ta có . (0,25 điểm)

Vì tổng ba phần bằng 120 nên ta có x + y + z = 120. (0,25 điểm)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

= 20 (0,5 điểm)

Ta có

(Mỗi giá trị tìm đúng 0,25 điểm)

Vậy ba phần cần tìm là 30, 40 và 50. (0,25 điểm)

Câu 2:

Gọi số công nhân để hoàn thành công việc trong 14 ngày là x (công nhân) (x ∈ N*) (0,5 điểm)

Vì số công nhân và thời gian hoàn thành là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:

14.x = 21.56 = 84 (TM) (1 điểm)

Cần phải tăng thêm 84 – 56 = 28 (công nhân) (0,25 điểm)

Vậy cần phải thêm 28 công nhân để hoàn thành công việc trong 14 ngày (0,25 điểm)

Câu 3: (Mỗi ý 1 điểm)

a) Xét hàm số y = a.x (a ≠ 0) (1)

Vì đồ thị hàm số đi qua điểm N(3; 9) nên x = 3, y = 9 thỏa mãn (1).

Thay x = 3, y = 9 vào (1), ta có:

9 = a.3 nên a = 9 : 3 = 3 (thỏa mãn a ≠ 0)

Vậy a = 3 thì đồ thị hàm số đi qua điểm N(3; 9)

b) Với a = 3, ta có y = 3x.

Điểm M(-2 ; 6) nên x = -2 và y = 6.

Thay x = -2, y = 6 vào y = 3x, ta có:

6 = 3.(-2)

Suy ra 6 = (-6) (vô lý)

Vậy điểm M(-2 ; 6) không thuộc đồ thị hàm số y = 3x.

Câu 4: (0,5 điểm)

Ta có N = với x ≥ 0,x ≠ 25

Để N có giá trị nguyên thì

Ta có bảng giá trị sau:

– 5 1 -1 3 -3 9 -9 6 4 8 2 14 -4 (loại vì ≥ 0) x 36 16 64 4 196

Kết hợp với điều kiện x nguyên, x ≥ 0,x ≠ 25 ⇒ x ∈ {36; 16; 64; 4; 196}

Vậy x ∈ {36; 16; 64; 4; 196} thì N = có giá trị nguyên.

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Trắc nghiệm – Tự luận – Đề 3)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Nếu y = x thì y tỉ lệ thuận với x theo hệ là:

A. 2

B. x

C.

D. -1

Câu 2: Cho hàm số y = f(x) = 2x + 1. Giá trị của f(0) bằng:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 3: Nếu điểm M có hoành độ bằng 2, tung độ bằng -2 thì tọa độ điểm M là:

A. 0

B. (2 ;-2)

C. (-2 ;2)

D. (0 ;0)

Câu 4: Điểm M(m, 5) thuộc góc phần tư thứ II trong mặt phẳng tọa độ Oxy thì:

A. m < 0

B. m < 5

C. m > 0

D. M > 5

Câu 5: Trong các điểm M(1; 0), N(0; 1), P(1; 1), Q(-1; -1). Điểm thuộc trục tung là:

A. Điểm M

B. Điểm N

C. Điểm P

D. Điểm Q

Câu 6: Nếu đại lượng a tỉ lệ nghịch với đại lượng b theo hệ số tỉ lệ nghịch bằng 3 thì:

A. a = 3b

B. 3a = b

C. ab = 3

D. = b

B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm). Cho đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lương x. Biết yx = 60

a) Xác định hệ số tỉ lệ nghịch của y đối với x.

b) Viết công thức biểu diễn tính y theo x rồi tính y khi x = 12.

Câu 2: (2 điểm). Trong một buổi lao động trồng cây tại trường, cứ 12 học sinh thì trồng được 60 cây xanh. Hỏi lớp 7A trồng được bao nhiêu cây xanh, biết rằng lớp 7A có 30 học sinh. (Biết số cây trồng được của mỗi học sinh là như nhau).

Câu 3: (3 điểm) Cho hàm số y = x có đồ thị là đường thẳng (d).

a) Vẽ (d) trên mặt phẳng tọa độ Oxy,

b) Điểm A(4; 2) có thuộc đồ thị hàm số trên không? Vì sao?

c) Tìm m để 3 điểm A(4; 2), B (6; 3) và D (16; m2 – 1) thẳng hàng.

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm, mỗi câu đúng được 0,5 điểm).

Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án C B B A B C

Câu 1:

Chọn C

Câu 2:

Chọn B

f(0) = 2 . 0 + 1 = 0 + 1 = 1

Câu 3:

Chọn B

Câu 4:

Chọn A

Câu 5:

Chọn B

Các điểm thuộc trục tung có hoành độ bằng 0 nên các điểm thuộc trục tung là N.

Câu 6:

Chọn C

B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1:

a) Ta có yx = 60 nên hệ số tỉ lệ nghịch của y đối với x là 60 (1 điểm)

b) (1 điểm) Ta có y = (1)

Thay x = 12 vào (1), ta có y = = 5

Vậy x = 12 thì y = 5.

Câu 2:

Gọi số cây xanh lớp 7A trồng được là x (cây) (x ∈ N*) (0,5 điểm)

Vì số cây xanh và số học sinh trồng là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có:

= 150 (TM)(1 điểm)

Vậy số cây xạnh lớp 7A trồng được là 150 cây. (0,5 điểm)

Câu 3:

a) (1 điểm) Xét hàm số y = x.

Với x = 2 thì y = 1 ta có điểm C(2; 1)

Vậy đồ thì hàm số y = x (d) là đường thẳng đi qua hai điểm O và C.

b) (1 điểm) Điểm A(4; 2) nên x = 4, y = 2.

Thay x = 4, y = 2 vào y = x, ta có:

2 = .4 ⇒ 2 = 2 (luôn đúng)

Vậy điểm A(4; 2) thuộc đồ thị hàm số trên.

c) (1 điểm) Ta chứng minh được A, B đều thuộc (d): y = x

Để A, B, D thẳng hàng mà A, B thuộc (d) nên D thuộc (d).

Thay x = 16, y = m2 – 1 vào y = x, ta có:

m2 – 1 = .16

⇒ m2 – 1 = 8

⇒ m2 = 9

⇒ m2 = ()2

⇒ m =

Vậy m = thì ba điểm A, B, D thẳng hàng.

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Trắc nghiệm – Tự luận – Đề 4)

A. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, khi x = 2 thì y = -4. Vậy khi y = -15 thì x = ?

Câu 2: Biết y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ -2,5. Lúc đó x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ là:

Câu 3: Biết điểm A(0,5 ; b) thuộc đồ thị hàm số y = 4x. Giá trị của b là:

A. 2

B. 4

C. 8

D. 16

Câu 4: Cho hàm số y = f (x) = 2×2 – . Giá trị của hàm số tại x = là:

A. 0

B. 1

C. 0,5

D. -0,5

B. Phần tự luận (8 điểm)

Câu 1: (2 điểm). Biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ và y tỉ lệ nghịch với z theo hệ số tỉ lệ . Chứng tỏ rằng x tỉ lệ nghịch với z và tìm hệ số tỉ lệ ?

Câu 2: (2 điểm). Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 50 km/h mất 3 giờ 36 phút. Hỏi ô tô đó chạy từ tỉnh B về tỉnh A với vận tốc 45 km/h mất bao lâu ?

Câu 3: (3 điểm) Cho hàm số y = ax (a ≠ 0).

a) Xác định a biết đồ thị hàm số đi qua điểm A .

b) Vẽ đồ thị hàm số với a vừa tìm.

Câu 4: (1 điểm) Biết (a ≠ 5, b ≠ 6). Tìm ?

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

I. Phần trắc nghiệm khách quan: (2 điểm, mỗi câu đúng được 0,5 điểm).

Câu 1 2 3 4 Đáp án B C A A

Câu 1:

Chọn B

Ta có x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có:

Câu 2:

Chọn C

Câu 3:

Chọn A

Ta có b = 4.0,5 = 2

Câu 4:

Chọn A

B. Phần tự luận (8 điểm)

Câu 1:

Vì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nên ta có x = y (1) (0,5 điểm)

Vì y tỉ lệ nghịch với z theo hệ số tỉ lệ nên (2) (0,5 điểm)

Từ (1) và (2) ta có (0,5 điểm)

Vậy x tỉ lệ nghịch với z và hệ số tỉ lệ là (0,5 điểm)

Câu 2:

Gọi thời gian ô tô chạy từ tỉnh B đến tỉnh A là x (h) (x > 0) (0,5 điểm)

Đổi 3 giờ 36 phút =3,6 giờ.

Vì thời gian và vận tốc của ô tô đi trên cùng một quãng đường là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:

3,6.50 = x.45 = 4 (TM) (1 điểm)

Vậy thời gian ô tô đi với vận tốc 45 km/h đi từ tỉnh B đến tỉnh A là 4 giờ. (0,5 điểm)

Câu 3:

b) (2 điểm) Với a = -1 ta có y = -x.

Với x = 1 thì y = -1 ta có được điểm B(1; -1).

Vậy đồ thị hàm số y = -x là đường thẳng đi qua O và B.

Câu 4: (1 điểm)

Xem thêm đề thi Toán lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

 • Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Đại số có đáp án, cực hay (4 đề)
 • Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại số có đáp án, cực hay (4 đề)
 • Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Đại số có đáp án, cực hay (4 đề)
 • Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án, cực hay (4 đề)
 • Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án, cực hay (4 đề)
 • Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án, cực hay (4 đề)
 • Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Hình học có đáp án, cực hay (4 đề)

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Mã giảm giá Shopee mới nhất Mã code

 • Mỹ phẩm SACE LADY giảm tới 200k
 • SRM Simple tặng tẩy trang 50k
 • Combo Dầu Gội, Dầu Xả TRESEMME 80k
Back to top button